Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070203 ”Прикладна фізика”)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як самостійна дисципліна обов’язкового вибору. Вона зберігає свою самостійність за будь-якої організаційної структури вищого навчального закладу. Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» визначений державними вимогами (спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 року, № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України») і складає 72 академічних години (2,0 кредити EСTS), з яких 32 годин відведено на аудиторні заняття, 40 годин – самостійна робота студентів. У процесі опанування навчальним матеріалом студенти виконують розрахунково-графічну роботу. Форма підсумкового контролю знань – диференційований залік.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки до самостійної роботи, дисциплін «Безпека життєдіяльності», фізико-енергетичний факультет

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070203 ”Прикладна фізика”) / Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна; уклад. : М.І. Адаменко, Є. В. Доронін, Ю.В. Квітковський. – Х.: ХНУ, 2012. – 12 с.