Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Ця стаття присвячена дослідженню когнітивних механізмів створення сміхового ефекту англомовного анекдоту, закорінених на невідповідності чоловіків морально-етичним нормам. Результати аналізу демон- струють кількісну і якісну асиметрію у сміховій репрезентації чоловіків у текстах англомовних анекдотів. Знайдена кількісна та якісна асиметрія відбиває найбільш соціально значущі гендерно специфічні вимоги до чоловіків як членів англомовного соціуму. Упідґрунті цих вимог лежать традиційні гендерні еталонні ролі захисників-годувальників. Данная статья посвящена исследованию когнитивных механизмов создания смехового эффекта англоязычного анекдота, основанных на несоответствии мужчин морально-этическим нормам. Результаты анализа демонстрируют количественную и качественную асимметрию в смеховой репрезентации мужчин в текстах англоязычных анекдотов. Найденная количественная и качественная асимметрия отбивает наиболее социально значимые гендерно специфические требования к мужчинам как членам англоязычного социума. В подпочве этих требований лежат традиционныегендерные эталонные роли защитников-кормильцев. This article is dedicated to the research of cognitive mechanisms of the creation of humorous effect of an English anecdote, which are based on the disparity of men to the mental and ethical norms. The results of the analysis demonstrate quantitative and qualitative asymmetry in the humorous representation of men in the texts of English anecdotes. The found quantitative and qualitative asymmetry reflects the most socially meaningful gender-specific requirements to the men as to the members of English society. These demands depart from the traditional gender standard roles of defenders-bread-winners.

Опис

Ключові слова

english-language anecdote, gender stereotypes, mental and ethical norms, norms of co-operation, norms of life-support, norms of contact, norms of responsibility, англомовний анекдот, гендерні стереотипи, морально-етичні норми, норми взаємодії, норми життєзабезпечення, норми контакту, норми відповідальності

Бібліографічний опис

Птушка А.С. Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту / А.С. Птушка // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 928. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 63. – С. 138-143.