Розвиток транснаціонального бізнесу у країнах Східної Азії (на прикладі Японії, Китаю, Республіки Корея)

Анотація

Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних засад дослідження розвитку транснаціонального бізнесу в системі світового господарства та обґрунтуванню концепт–моделі входження ТНК країн Східної Азії до глобального бізнес-середовища. У роботі досліджено наукове підґрунтя та охарактеризовано ґенезу формування й розвитку процесів транснаціоналізації в системі світового господарства; удосконалено понятійно-категоріальний апарат дослідження авторським уточненням терміну «транснаціональний бізнес», який, на відміну від існуючих, пропонується трактувати як підприємницьку діяльність інтегрованих транснаціональних структур, орієнтовану на обслуговування та реалізацію інтересів власників капіталу, яка має на меті контроль виробництва з урахуванням оптимального поєднання системи конкурентних переваг країн базування та країн-реципієнтів, координацію і споживання світових фінансових ресурсів і регулювання економічних процесів глобального масштабу в умовах поляризації світової економічної системи.

Опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Ключові слова

глобальний економічний простір, концепт-модель входження ТНК країн Східної Азії у глобальне бізнес-середовище, позиціювання східноазійських ТНК, транснаціональний бізнес, трансформаційні зміни глобального економічного середовища, фактори транснаціоналізації східноазійських компаній, СAGE-модель транснаціоналізації корпорацій, PESTаналіз умов здійснення транснаціонального бізнесу на ринках Східної Азії

Бібліографічний опис

Макарчук К.О. Розвиток транснаціонального бізнесу у країнах Східної Азії (на прикладі Японії, Китаю, Республіки Корея) : Дис ... канд. економічних наук: 08.00.02. - Харків: Б.в., 2018. - 209 с. - Бібліогр.: с.178-200 (229 назв.)