Діахронічний та лінгвокультурний аспекти вживання адресатних займенників німецької мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статті розглядається історична динаміка адресатних займенників німецької мови. Розвиток адресатних займенників демонструє тісний зв’язок релевантних прагматичних конвенцій з історією Німеччини, з націо- нально-культурною свідомістю німецької мовної спільноти. Вживання адресатних займенників пов’язано з когнітивними процесами вибору відповідної форми і зумовлено соціо-культурними параметрами комунікації. В статье рассматривается историческая динамика адресатных местоимений немецкого языка. Развитие адресатных местоимений демонстрирует тесную связь релевантных прагматических конвенций с историей Германии, с национально-культурным сознанием немецкой языковой общности. Употребление адресатных местоимений связано с когнитивными процессами выбора соответствующей фор- мы и обусловлено социо-культурными параметрами коммуникации. This article gets a view of the historical dynamics of German address pronouns. The development of address pronouns displays close connection to relevant pragmatic conventions with Germanys history, with national-cultural consciousness ofGerman linguistic community. German address pronouns use is connected with cognitive processes of choosing an adequate form and is determined by sociocultural characteristics of communication.

Опис

Ключові слова

address, address pronoun, culture, etiquette, politeness, relative status, адресатний займенник, ввічливість, етикет, звернення, культура, соціальний статус

Бібліографічний опис

Панченко І.М. Діахронічний та лінгвокультурний аспекти вживання адресатних займенників німецької мови / І.М. Панченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 930. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 64. – С. 110–114.