Впровадження тестової методики в процес навчання у вищих навчальних закладах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі застосування різних видів тестових завдань для навчання студентів вищих навчальних закладів. Охарактеризовано навчальні функції, показники, структуру, цілі та види тестового контролю знань. Розглянуто форми тестових завдань для перевірки рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь. Зроблено висновок про доцільність використання тестів у процесі навчання англійській мові в університеті. Статья посвящена актуальной проблеме использования разных видов тестовых заданий для обучения студентов высших учебных заведений. Охарактеризованы обучающие функции, показатели, структура, цели и виды тестового контроля знаний. Рассмотрены формы тестовых заданий для проверки уровня сформированности речевых навыков и умений. Сделан вывод о целесообразности использования тестов в процессе изучения английского языка в университете. The article is devoted to an urgent problem of usage of different kinds of tests in teaching of the students of higher educational establishments. The teaching functions, indices, structure, aims and kinds of a test-check of the knowledge have been characterized. Testing techniques for the evaluation of speech skills have been considered. The conclusion about usage of testing in the process of teaching English at the University has been made.

Опис

Ключові слова

level of mastering, speech skills, test-check of the knowledge, testing, testing technique, мовленнєві навички та вміння, рівень засвоєння, тестовий контроль знань, тестування, форма тестового завдання

Бібліографічний опис

Довгополова Я.В. Впровадження тестової методики в процес навчання у вищих навчальних закладах / Я.В. Довгополова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 972. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 67. – С.