Моделювання ерозійних мереж на підставі методології фрактальних досліджень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Викладаються теоретичні підвалини та практична реалізація через програмне забезпечення моделювання еро-зійних мереж у річкових і яружно-балкових водозборах на підставі методології фрактальних досліджень. Обговорюються поняття “фрактальної і топологічної розмірностей ерозійних мереж”, “фрактальної структури” і “само-афінниїх властивостей”. Пропонується апарат формалізації зв’язку між різними групами властивостей мережі рельєфу та її трьома розмірними остями. Такі дослідження в аспекті моделювання ерозійних мереж дають відповідь на питання про фрактальний характер певних територій із флювіальним рельєфом. Цей підхід був апробований через побудову геоінформаційної моделі водозборів м. Харків і порівняння ерозійних мереж окремих водозбірних басейнів міста через їх фрактальні характеристики There are represents some theoretical principles and applied software implementation of erosion (both river and gully) network modeling through the fractal approach. The paper discusses the following base definitions: “fractal and topological dimensions of erosion network”, “fractal structure” and “self-affinity properties”. There have been suggested some mathematical tools for impact definition between fractal characteristics and erosion network properties. We imply that such kind of research may answer with respect to fractal behavior of some territories with fluvial landforms. The approach given has been implemented for few Kharkiv watersheds. These basins have been compared by their net-work properties and fractal characteristics. Излагаются теоретические основы и практическая реализация в программном обеспечении моделирования эрозийных сетей речных и овражно-балочных водосборов на основании методологии фрактальных исследова-ний. Обсуждаются понятия “фрактальной и топологической размерностей эрозийной сети”, “фрактальной структуры” и “само-афинных свойств”. Предлагается аппарат формализации связи между разной группой свойств сети рельефа и ее тремя размерностями. Такие исследования в аспекте моделирования эрозионной сети дают ответ на вопрос о фрактальном характере территории с флювиальным рельефом. Представленный подход был апробирован построением геоинформационной модели водосборов г. Харьков и сравнением эрозионной сети отдельных водосборных бассейнов города через их фрактальные характеристики.

Опис

Ключові слова

водна ерозія, групи властивостей, мережа рельєфу, водозбірний басейн, ерозійна мережа, фрактальна розмірність, флювіальний рельєф, геоінформаційна модель, водозбір, фрактальні характеристики

Бібліографічний опис

Костріков С.В., Добровольська Н.В. Моделювання ерозійних мереж на підставі методології фрактальних досліджень // Людина та довкiлля. Проблеми неоекологiї : журнал наукових праць / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. - Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 1 (14). – С. 7 – 16