Поняттєва складова концепту sin/ гріх в англомовній картині світу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена характеристиці поняттєвої складової лінгвокультурного концепту SIN/ ГРІХ, представленого у західно- та східноєвропейських філософських і теологічних концепціях Середньовіччя та Нового часу. Виділено наступні параметри поняття гріха: свідоме закорінене в непримушеній волі людини порушення дією (бездіяльністю), словом або думкою закону та волі Бога; втрата єдності з Богом; притаманне всім людям моральне зло; неправда; хвороба; беззаконня; поневолення; недосконалість тощо. Показано, що еволюція поняттєвої складової концепту SIN / ГРІХ полягає у зміні не стільки її сутнісних параметрів, скільки ціннісного складника цього концепту. Статья посвящена характеристике понятийной составляющей лингвокультурного концепта SIN / ГРЕХ, представленного в западно- и восточноевропейских философских и теологических концепциях Средневековья и Нового времени. Выделены такие параметры понятия греха: сознательное проистекающее из свободной воли человека нарушение поступком (бездействием), словом или мыслью закона и воли Бога; утрата единства с Богом; присущее всем людям моральное зло; неправда; беззаконие; болезнь; утрата свободы; несовершенство и под. Показано, что эволюция понятийной составляющей концепта SIN / ГРЕХ заключается в изменении не столько ее сущностных параметров, сколько ценностного компонента этого концепта. The article deals with the analysis of the characteristic of the cultural concept SIN represented in TheWest-European philosophical and theological theories of the MiddleAges and New Time. The following parameters of the concept SIN are drawn: voluntary transgression of God’s law; disunitywith God; moral evil rooted in all people; falsehood; disease; iniquity; bondage; imperfection etc. The evolution of the concept SIN proves to involve not the essence of the concept SIN but rather the changes in its evaluation.

Опис

Ключові слова

linguocultural concept SIN, morality, philosophy, theology, етика, лінгвокультурний концепт SIN / ГРІХ, мораль, поняттєва складова, теологія, філософія

Бібліографічний опис

Ваховська О.В. Поняттєва складова концепту sin/ гріх в англомовній картині світу / О.В. Ваховська // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – №897. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 62. – С. 60-65