Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економічна і соціальна географія» з курсу «Менеджмент підприємницької діяльності»

Ескіз недоступний

Дата

2014-07-03

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мета даного комплексу – надати методичну допомогу студентам та розвивати навич-ки самостійної роботи при вивченні спецкурсу. Навчально-методичний комплекс містить загальну характеристику навчальної дисци-пліни «Менеджмент підприємницької діяльності», тематичний план, тези лекцій, плани семі-нарських занять, практичні завдання, тести для перевірки знань студентів, теми для само-стійного опрацювання, рекомендовану літературу, питання для модульного контролю, вимо-ги до знань, умінь, навичок, систему оцінювання навчальних досягнень студентів, короткий словник основних термінів. Призначений для студентів денного і заочного відділень геолого-географічного факу-льтету, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія».

Опис

Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економічна і соціальна географія» з курсу «Менеджмент підприємницької діяльності». – Харків, 2012 – 124 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис