Жанр політичної карикатури: функціональні, дискурсивні та стилістичні особливості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття є спробою огляду визначення місця політичної карикатури у політичній лінгвістиці, її функціональних та дискурсивних особливостей та стилістичного інструментарію. У статті висвітлено ряд прикладів політичної карикатури у лінгвістичному аспекті. Робота також вивчає деякі метафоричні ознаки карикатури. Статья представляет собой обзор определения политической карикатуры, ее функциональных и дискурсивных особенностей и некоторых стилистических приемов. В статье освещен ряд примеров политической карикатуры в лингвистическом аспекте. А также работа охватывает некоторые метафорические признаки карикатуры. The article provides an overview of the definition of political cartoons in political linguistics, its functional and discursive characteristics, and some stylistic methods. It gives several examples of political cartoons in the linguistic aspects. And also the work investigates some of metaphorical signs of cartoons.

Опис

Ключові слова

алюзія, вербальні та невербальні компоненти, дискурс, креолізований текст, метафора, політична карикатура, функції політичної карикатури, allusion, creolized text, discource, political cartoon, political cartoon functions, metaphor, verbals and nonverbals elements

Бібліографічний опис

Ковінько К.В. Жанр політичної карикатури: функціональні, дискурсивні та стилістичні особливості / К.В. Ковінько // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1003. – Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 70. – С. 125–130