ІНСТИТУЦІЙНИЙ ДИЗАЙН АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена пошуку шляхів досягнення стабільності публічних фінансів, через мо­дернізацію відносин, що позитивно змінюють інфраструктуру фінансового середовища і в пер­шу чергу, це стосується інститутів, що функціонують в ній. Об’єктом дослідження є інститут фінансового контролю. Предметом дослідження є аналітичні інструменти діагностики та оцін­ки якості здійснення державного фінансового контролю в країні з боку агентів інституту фі­нансового контролю. Застосування аналітичних інструментів з вказаною метою можна від­нести до роботи з великими даними тобто «big data», а процес з їх використанням як робота з «raw data» за допомоги «data mining» та «data extraction». Наявний стан справ з якістю даних у звітності контролюючих інституцій, зважаючи на їх обсяг призводить до думки щодо можливості певної суб’єктивності у звітних даних контролю­ючих інституцій, що порушує об’єктивність отриманого результату для користувача їх звіт­ності. В свою чергу, відсутність об’єктивних даних у вказаному розрізі, призводить до нега­тивних причин та їх наслідків. Подоланню яких і буде присвячено цей науковий пошук. Дослідження стане підґрунтям для вирішення важливого завдання для теорії, методології та практики фінансової науки, і, в першу чергу, з питань фінансового аудиту (Government auditing), від модернізації звітності, оцінки, діагностики та цілевстановлення контролюючих інституцій до удосконалення роботи з опрацювання та аналізу великих даних та встановлення критеріїв для можливості застосування АІ (Artificial Intelligence). Головним результатом здійсненого наукового пошуку є запропонований вперше інститу­ційний дизайн як повноважень інституту фінансового контролю так і його результативності у вигляді показників та параметрів Формули дієвого контролю – тобто їх діджиталізація, для циф­рового/чисельного їх відображення. Методом реалізації дизайну обрано формалізований запис яким пропишемо повноваження та результативність як множину та, відповідно, точки множини її структури. Формалізацію було реалізовано за допомоги розробленої універсальної формули показника (або Формула множини показника), записану за допомогою певного аб­страктного ідентифікатора для запису точки множини, як структурного елементу того чи ін­шого показника. При цьому, формалізований запис абстрактного ідентифікатора елементної структури того чи іншого показника використовує певний код. Вказана Формула є додатковим аналітичним інструментом (для окремих задач) так і інструмент, що застосовується для по­глибленого аналізу. Формула множини показника, по суті, є конвертором для перетворення унормованих фінансових понять (процесів, явищ тощо), з інституційної сфери фінансового контролю, в їх цифровий/чисельний вигляд – тобто конвертор діджиталізації.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Хмельков, А. (2023). ІНСТИТУЦІЙНИЙ ДИЗАЙН АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ. Соціальна економіка, (66), 71-98. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2023-66-08