Концепт семья в Ветхозаветной картине мира

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Статья посвящена исследованию содержания концепта СЕМЬЯ и его места в Ветхозаветной картине мира. Изучается процесс становления института семьи в текстах Ветхого Завета, которые являются источником образов и ценностей семейной жизни и семейных взаимоотношений. На материале Библии анализируется понятийная составляющая данного концепта. Стаття присвячена дослідженню змістуконцептуСІМ’Я і йогомісця в старозавітній картині світу. Вивчається процес становлення інституту сім’ї в текстах Старого Заповіту, які є джерелом образів та цінностей сімейного життя та сімейних стосунків. На матеріалі Біблії аналізується поняттєва складова цього концепту. The article deals with the analysis of the content of the concept FAMILY and its place in the Old Testament world view. The process of the family institution formation in the texts of the Old Testament which are the source of the images and values of family life and family relationships has been studied. The conceptual layer of the concept FAMILY has been analyzed on the material of the Holy Bible.

Опис

Ключові слова

the Bible, concept FAMILY, conceptual part, family in the Old Testament texts, world view, Библия, картина мира, концепт СЕМЬЯ, семья в Ветхозаветных текстах, понятийная составляющая

Бібліографічний опис

Кононенко Е.Н. Концепт семья в Ветхозаветной картине мира / Е.Н. Кононенко, И.В. Змиева // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 973. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 68. – С. 160–164.