Theoretical and methodological bases of custom market research

dc.contributor.authorKushchenko, О.I
dc.contributor.authorKushchenko, Olena
dc.date.accessioned2023-04-19T07:17:46Z
dc.date.available2023-04-19T07:17:46Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionУмови прискореної глобалізації надали ключового значення митній діяльності, як одному з важливих макроекономічних чинників розвитку сучасної воєнної економіки. Вигоди цієї індустрії відомі і визначені дуже давно. Переконливим доказом цього є те, що з’явилась вона ще на зорі людства. Здійснюється вона її учасниками у сфері товарного обігу, що відбувається на зовнішньому ринку і побудована на взаємовідносинах між ними. Як науковий напрям митна аналітична статистика характеризується предметом дослідження, методологією, метою та науково-дослідницькими завданнями. Предметом дослідження митної статистики є масові кількісні явища та процеси, а також числове вираження виявлених у них закономірностей зовнішньої торгівлі товарами та послугами з країнами-партнерами. Методологічною основою дослідження є закон великих чисел, що дозволяє використовувати в аналізі та синтезі даних митної статистики щодо ЗЕД статистичний інструментарій, а також систему специфічних показників щодо оцінки стану митної індустрії. Мета дослідження – надання алгоритму щодо аналітики дослідження та оцінки стану сучасного митного ринку України. Науково-дослідницькі завдання: розгляд теоретичних та законодавчих основ сучасного митного ринку; встановлення аналітико-економічної сутності зовнішньої торгівлі; опис сучасного стану зовнішньоторговельного балансу України; надання алгоритму збирання та аналітики статистичної інформації щодо екпортно-імпортних операції товарів та послуг. У розділі колективної монографії дано алгоритм підготовки інформації до використання програмного забезпеченням Microsoft Excel, Statistica, а також інших сучасних технологій щодо обробки, моделювання та прогнозування статистичних даних. Елементи наукової новизни роботи містяться у цьому алгоритмі, який містить комплексний підхід щодо аналітики формування практичних висновків і надання рекомендацій подальшого регулювання сучасного митного ринку. Дослідження теоретичних основ сучасного митного ринку дозволило зрозуміти основні методологічні принципи обліку зовнішньоекономічних операцій, які за основу мають загальноприйняту статистичну методологію. Статистичним інструментарієм у митній статистиці є спеціальне статистичне спостереження та форми звітності. Мета митного оформлення є організація статистичного обліку експорту та імпорту товарів та послуг, а також транзиту товарів і транспортних засобів через територію України. Щодо аналітики інформації використовуються бази даних UN Comtrade Database та безперечно Державної служби статистики України. Велике значення має проблема вірного визначення митної вартості товарів щодо збільшення надходжень до Державного бюджету. Верховна Рада України 12 січня 2023 року прийняла у цілому законопроєкт №8166-д про внесення змін до окремих законодавчих актів України щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану. Ці дії дозволять країні вижити у цей складний час.ru_RU
dc.description.abstractThe conditions of accelerated globalization have given key importance to customs activity, as one of the important macroeconomic factors in the development of the modern military economy. The benefits of this industry have been known and determined for a long time. A convincing proof of this is the fact that it appeared at the dawn of humanity. It is carried out by its participants in the field of commodity circulation, which takes place on the foreign market and is built on mutual relations between them. As a scientific direction, customs analytical statistics is characterized by the subject of research, methodology, goal and research tasks. The subject of customs statistics research is mass quantitative phenomena and processes, as well as the numerical expression of the patterns of foreign trade in goods and services with partner countries. The methodological basis of the study is the law of large numbers, which allows the use of statistical tools in the analysis and synthesis of data on customs statistics on foreign trade, as well as a system of specific indicators for assessing the state of the customs industry. The purpose of the study is to provide an algorithm for research analytics and assessment of the state of the modern customs market of Ukraine. Research tasks: consideration of the theoretical and legislative foundations of the modern customs market; establishing the analytical and economic essence of foreign trade; description of the current state of Ukraine's foreign trade balance; providing an algorithm for collecting and analyzing statistical information on export-import operations of goods and services. In the section of the collective monograph, the algorithm for preparing information for use by Microsoft Excel, Statistica software, as well as other modern technologies for processing, modeling and forecasting of statistical data is given. Elements of the scientific novelty of the work are contained in this algorithm, which contains a comprehensive approach to the analysis of the formation of practical conclusions and the provision of recommendations for further regulation of the modern customs market. The study of the theoretical foundations of the modern customs market made it possible to understand the main methodological principles of accounting for foreign economic transactions, which are based on generally accepted statistical methodology. Statistical tools in customs statistics are special statistical observation and reporting forms. The purpose of customs clearance is the organization of statistical accounting of exports and imports of goods and services, as well as the transit of goods and vehicles through the territory of Ukraine. Regarding information analytics, the databases of the UN Comtrade Database and, of course, the State Statistics Service of Ukraine are used. Of great importance is the problem of correctly determining the customs value of goods in order to increase revenues to the State Budget. On January 12, 2023, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted in its entirety draft law No. 8166-d on amendments to separate legislative acts of Ukraine regarding the application of the export security regime during the period of martial law and state of emergency. These actions will allow the country to survive in this difficult time.ru_RU
dc.identifier.citationOlena Kushchenko. Theoretical and methodological bases of custom market research. Development of Ukraine's customs policy in the context of European integration: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. С.130-148. URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bpru_RU
dc.identifier.urihttps://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/17782
dc.language.isoenru_RU
dc.publisherRiga, Latvia: Baltija Publishingru_RU
dc.subjectmodern custom marketru_RU
dc.subjectalgorithm of preparation of informationru_RU
dc.subjectstatistical toolru_RU
dc.subjectorganization of statistical account of export and import of commodities and servicesru_RU
dc.subjectanalyst of informationru_RU
dc.subjectdatabaseru_RU
dc.subjectсучасний митний ринокru_RU
dc.subjectалгоритм підготовки інформаціїru_RU
dc.subjectстатистичний інструментарійru_RU
dc.subjectорганізація статистичного обліку експорту та імпорту товарів та послугru_RU
dc.subjectаналітика інформаціїru_RU
dc.subjectбази данихru_RU
dc.titleTheoretical and methodological bases of custom market researchru_RU
dc.title.alternativeТеоретичні та методологічні основи дослідження митного ринкуru_RU
dc.typeArticleru_RU

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Кущенко_Митна статистика_Монографія.docx1.pdf
Розмір:
482.75 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.8 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: