Засоби вербалізації емоційного концепту JEALOUSY/РЕВНОЩІ у сучасному англомовному художньому дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядається сутність емоційного концепту JEALOUSY/РЕВНОЩІ та встановлюються засоби номінації, дескрипції та експресії емоційного концепту JEALOUSY/РЕВНОЩІ у сучасному англомовному художньому дискурсі. Номінація відбувається шляхом прямого називання концепту номінативними засобами, які включають ім’я концепту, лексему jealousy, її синоніми, їх частиномовні похідні, а також вільні й фразеологізовані словосполучення, утворені на їх основі, та ідіоми. Дескрипція здійснюється шляхом опису проявів емоційного стану ревнощів, а експресія – через вербальну експлікацію цього емоційного стану. В статье рассматривается сущность эмоционального концепта JEALOUSY/РЕВНОСТЬ, устанавливаются средства номинации, дескрипции и экспрессии этого концепта в современном англоязычном дискурсе. Номинация осуществляется путем прямого называния концепта номинативным средствами, включающими имя концепта, лексему jealousy, eё синонимы, их производные, а также свободные и фразеологические словосочетания, образованные на их основе и идиомы. Дескрипция осуществляется через описание эмоционального состояния ревности, а экспрессия – через его вербальную экспликацию этого эмоционального состояния. The article establishes means of the nomination, description and expression of the emotional concept JEALOUSY in the modern English fiction. Nomination of JEALOUSY takes place through direct naming the concept by nominative means including the name of the concept, lexeme jealousy, its synonyms, their derivatives belonging to different parts of speech, free and phraseological word combinations and idioms. Description of JEALOUSY involves accounting the characteristics of the emotional state of jealousy and expression of JEALOUSY presupposes verbal explication of this emotional state.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, дескрипція, експресія, емоційний концепт, емоція, номінація, description, emotion, emotional concept, expression, nomination

Бібліографічний опис

Вороніна Д.О. Засоби вербалізації емоційного концепту JEALOUSY/РЕВНОЩІ у сучасному англомовному художньому дискурсі / Д.О. Вороніна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2014. – №1103. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 78. – С. 30–35.