Сучасна медіакультура регіону: проблеми становлення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті основна увага приділена специфіці діяльності регіональних засобів масової інформації в культурній сфері сучасного українського суспільства на прикладі ЗМІ Харківської області. Автор обґрунтовує необхідність соціологічного підходу до аналізу процесу становлення медіакультури регіону. Окреслюються ключові проблеми регіональної медіакультури. В статье основное внимание уделено специфике деятельности региональных средств массовой информации в культурной сфере современного украинского общества на примере СМИ Харьковской области. Автор обосновывает необходимость социологического подхода к анализу процесса становления медиакультуры региона. Очерчиваются ключевые проблемы региональной медиакультуры. In the article basic attention is spared to the regional mass media's specific of activity in the socioculture sphere of modern Ukrainian society on the example of mass-media of the Kharkov area. An author grounds the necessity of the sociological going near consideration of becoming mediaculture of the region region. The key problems of regional mediaculture are outlined.

Опис

Змій Лілія Миколаївна – аспірантка кафедри прикладної соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Ключові слова

mass media, cultural sphere, sociocultural practices of the regional mass-media, media culture, засоби масової інформації регіону, культурна сфера, соціокультурні практики ЗМІ, медіакультура

Бібліографічний опис

Змій Л.М. Сучасна медіакультура регіону: проблеми становлення / Змій Лілія Миколаївна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – №891. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 26. – С. 100-104