Вивчення міського простору: історичний огляд та перспективи аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті висвітлені основні соціологічні підходи до вивчення міського середовища, а також підходи, що застосовуються для осмислення міста в суміжних науках та напрямках. Підходи до вивчення міського середовища проаналізовані в історичній перспективі. Автором запропоновано комплексний підхід до вивчення сучасного міста, основою якого є аналіз сприйняття мешканцями міської морфології. Теоретико-методологічна база – конструктивістський структуралізм. У статті описане застосування такого підходу для аналізу міського середовища (на прикладі м. Харкова). В статье освещены основные социологические подходы к изучению городской среды, а также подходы, применяемые для осмысления города в смежных науках и направлениях. Подходы к изучению городской среды проанализированы в исторической перспективе. Автором предложен комплексный подход к изучению современного города, основа которого – анализ восприятия жителями городской морфологии. Теоретико-методологическая база – конструктивистский структурализм. В статье описано применение такого подхода для анализа городской среды (на примере г. Харькова). Main sociological approaches and approaches of other related sciences to the city environment analysis are demonstrated in this article. These approaches to city environment studying are analyzed in historical perspective. The author offers the complex approach to modern city studying. The basis o this approach is the analysis of city morphology perception by its inhabitants. The theoretical-methodological framework is constructivist structuralism. Application of this approach to city environment analysis (in case of Kharkiv) is described in the article.

Опис

Денисюк Анастасія Ігорівна - аспірант соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

city space, city morphology, morphological unit, city environment perception, constructivism, constructivist structuralism, міський простір, морфологія міста, морфологічна одиниця, сприйняття міського середовища, конструктивізм, конструктивістський структуралізм

Бібліографічний опис

Денисюк А.І. Вивчення міського простору: історичний огляд та перспективи аналізу / Денисюк Анастасія Ігорівна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 889. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 25. – С. 138-141