Интерпретация сегментированных высказываний во французском языке

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У поданій статті розглядається явище сегментації як один із засобів емфатичного виділення в сучасній французькій мові. Проведено порівняльний аналіз тлумачень данного явища, визначені його характерні риси, на основі яких розрізняються сегментовані, парцельовані й відокремлені конструкції. В данной статье рассматривается явление сегментации высказывания как одно из основных средств выделения в современном французском языке. Проведен сравнительный анализ определений данного явления и выделены его характерные черты, на основе которых разграничиваются сегментированные, парцеллированные и обособленные конструкции. This article is devoted to the analysis of the phenomena of segmentation as one of means of separation in modern French. The author examines different points of view on this phenomena and identify the main characteristics of segmented utterances.

Опис

Ключові слова

segmentation, segmented utterances, actual segmentation of utterance, topic, rheme, correlate, сегментація, сегментовані висловлювання, актуальне членування висловлювання, тема, рема, корелят

Бібліографічний опис

Медведева Н.А. Интерпретация сегментированных высказываний во французском языке / Н.А. Медведева // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 973. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 68. – С. 178-182.