Про медитативну функцію стійких номіновербальних комплексів у німецькій мові

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена стійким номіновербальним комплексам у німецькій мові, досліджується їх прагматич- ний потенціал – одна з його функцій, а саме, медитативна, під якій ми розуміємо функцію свідомого впливу на людину мовними засобами (стійкими словосполученнями) з метою “занурення” її в інтенціональний стан. В статті здійснюється аналіз реалізації медитативної функції на основі текстів юмористичного дискурсу, виявляються внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на її реалізацію в умовах конкретних комунікативно-прагматичних ситуацій. Статья посвящена устойчивым номиновербальным комплексам в немецком языке, исследуется их прагматический потенциал – одна из его функций, а именно, медитативная, под которой мы понимаем функцию сознательного воздействия на человека языковыми средствами (устойчивыми словосочетаниями) с целью “погружения” его в интенциональное состояние. В статье проводится анализ реализации медитативной функции на основе текстов юмористического дискурса, выявляются внутренние и внешние факторы, влияющие на её реализацию в условиях конкретных коммуникативно-прагматических ситуаций. The article deals with fixed nominoverbal complexes in the German language, their practical potential – one of their functions – is studied, namely: meditative by the latter we mean the function of conscientious influence upon a person with the help of language means (fixed word combinations) with the aim of plunging him or her into the intentional condition. In the article the realization analysis of a meditative function on the basis of humorous discourse texts is done, internal and external factors that influence its realization under the conditions of concrete communicative pragmatic situations are revealed.

Опис

Ключові слова

congruency, contrast, discourse, fixed word combination, meditative function, reaction, діскурс, конгруєнтність, контраст, медитативна функція, реакція, стійке словосполучен-

Бібліографічний опис

Шаронова О.В. Про медитативну функцію стійких номіновербальних комплексів у німецькій мові / О.В. Шаронова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 928. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 63. – С. 192-197.