Когнітивні операції у дискурсі англомовної байки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті представлені основні підходи до вивчення когнітивних операцій у дискурсі англомовної байки. Описані дві парадигми когнітивних операцій (мапування і когнітивні операції на основі когнітивної грамати- ки). Подається чіткий і детальний опис кожної когнітивної операції, а також проведено їх порівняльну характеристику, опираючись на приклади текстів англомовних прозових байок. Уроботі також висвітлено питання основного текстового концепту, його атрибутів та їх значень. В статье представлены основные подходы к изучению когнитивных операций в дискурсе англоязычной басни. Описываются две парадигмы когнитивных операций (картирование и когнитивные операции на основе когнитивной грамматики). Представлено четкое и подробное описание каждой когнитивной операции, а также проведена их сравнительная характеристика, опираясь на примеры текстов англоязычной прозаической басни. В работе также поднимается вопрос основного текстового концепта, его атрибутов и их значений. The main ways to studying of cognitive operations in discourse of English fable are presented in the article. Two paradigms of cognitive operations (mapping and cognitive operations based on cognitive grammar) are described. Clear and detailed description of each cognitive operation is presented, comparative characteristic of cognitive operations is given, relying on texts of English prose fables. The question of main text concept, its attributes and their meanings is risen.

Опис

Ключові слова

attributes of text concept, cognitive operations, mapping, orientator, trajector, атрибути текстового концепту, когнітивні операції, мапування, орієнтир, траектор

Бібліографічний опис

Гончарук О.М. Когнітивні операції у дискурсі англомовної байки / О.М. Гончарук // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 930. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 64. – С. 31–36.