Імпліцитність поетичного дискурсу (на матеріалі поезії Р.М. Рільке)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У даній статті висвітлюється проблема імпліцитності поетичного дискурсу на матеріалі поезії Р.М. Рільке. Імпліцитність поетичного дискурсу представлена імплікативним простором, який є системою імплікатів (імпліцитних концептів), упорядкованих між собою в єдине змістове ціле умежах семантики тексту. Індикатори імплікатів (фонографічні, морфологічні, синтаксичні, лексичні та стилістичні) є активаторами імплікативного просторуреципієнтом поетичного тексту. В данной статье освещается проблема имплицитности поэтического дискурса на материале поэзии Р.М. Рильке. Имплицитность поэтического дискурса представлена импликативнымпространством, которое является системой импликатов (имплицитных концептов), упорядоченных между собой в единое смысловое целое в рамках семантики текста. Индикаторы _______импликатов (фонографические, морфологические, синтаксические, лексические и стилистические) являются активаторами импликативного пространства реципиентом поэтического текста. In the present article the problem of the implicitness of poetic discourse is being elucidated on the material of R.M. Rilke’s poetry. The implicitness of poetic discourse is presented by an implicative space which is a system of implicates (implicative concepts) that are disposed against each other into the integral sense bearing whole within the bounds of text semantics. The indicators of implicates (phonographic, morphologic, syntactic, lexical and stylistic) are activators of implicative space by the recipient of poetic text.

Опис

Ключові слова

context, implicate, implicative space, implicitness, latent sense, poetic discourse, text, імплікат, імплікативний простір, імпліцитність, імпліцитний смисл, контекст, поетичний дискурс, текст

Бібліографічний опис

Булгакова М.Ю. Імпліцитність поетичного дискурсу (на матеріалі поезії Р.М. Рільке) / М.Ю. Булгакова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 973. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 68. – С. 70-74.