Стигматизація професій як прояв кризової свідомості українців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Пу блікація присвячена стигматизуючій складовій кризових процесів в Україні. У статті представлене авторське розуміння суті стигматизації як показника кризової свідомості. Свою позицію автор закріплює результатами дослідження, проведеного методом глибинних інтерв’ю. Автор виділяє причини стигматизації професій в умовах кризи: внаслідок появи в професійній діяльності негативних аспектів з погляду учасників взаємодії та внаслідок об’єктивних чинників, залежних безпосередньо від кризи, як-то ухилення від сплати податків, хабарі та ін. Публикация посвящена описанию стигматизирующей составляющей кризисных процессов в Украине. В статье представлено авторское понимание сущности стигматизации как показателя кризисного сознания. Свою позицию автор закрепляет результатами исследования проведенного методом глубинных интервью. Автор выделяет основные факторы стигматизации профессий в условиях кризиса: как следствие появления в профессиональной деятельности негативных аспектов с точки зрения участников взаимодействия и как следствие объективных факторов, зависящих непосредственно от кризисного состояния экономики страны, такие как уклонение от налогов, взятки и т.п. The publication is devoted to stigmatization constituent of crisis processes in Ukraine. The author introduces own understanding of stigmatization essence as crisis consciousnesses index. The author position based on the research results by the method of deep interviews. There are discusses the principal reasons of professions stigmatization in the conditions of crisis: negative aspects of professional activity and objective factors depend of crisis, such as tax evasion, graft, etc.

Опис

Кравченкова Галина Миколаївна - аспірант кафедри прикладної соціології, соціологічний факультет, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Ключові слова

crisis, crisis awareness, stigmatization, stigma, криза, кризисна свідомість, стигматизація, стигма

Бібліографічний опис

Кравченкова Г.М. Стигматизація професій як прояв кризової свідомості українців / Кравченкова Галина Миколаївна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 889. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 25. – С. 112-115