Карнавальний діалогізм сучасного комунікативного простору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-11-23

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України

Анотація

Автор аналізує принцип діалогізму в карнавальному бутті людини, пов’язуючи карнавал з аспектами діалогічного ігрового спілкування, яке базується на порушенні норм, що приводять до інконгруентності і, відповідно, до комічного ефекту. В статті обґрунтовується, що діалогічний принцип у карнавальному дискурсі гумору передбачає діалектичну взаємодію і інтерпретацію комічної дії як фундаментальної основи людських взаємовідносин.

Опис

Автор анализирует принцип диалогизма в карнавальном бытии человека, связывая карнавал с аспектами диалогического игрового общения, которое основывается на нарушении норм, приводящих к инконгруентности и, соответственно, к комическому эффекту. В статье обосновывается, что диалогический принцип в карнавальном дискурсе юмора предполагает диалектическое взаимодействие и интерпретацию комического действия как фундаментального основания человеческих взаимоотношений. Ключевые слова: диалогизм, инконгруэнтность, карнавальное сознание, комическое, нарушение норм. The author analyzes the principle of dialogism in carnival objective reality of a man associating carnival with aspects of dialogic playing intercourse which is grounded on deviation from standards resulting in incongruity and it correspondingly leads to a comic effect. It is substantiated in the article that the dialogic principle in carnival discourse of humour presupposes dialectic interaction and interpretation of a comic action as a fundamental foundation of human relations.

Ключові слова

діалогізм, інконгруентність, карнавальна свідомість, комічне, порушення, incongruity, deviation from standards, dialogism, carnival consciousness, comical

Бібліографічний опис