Практичний зміст туризму як соціокультурного феномену

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті аналізується феномен туризму в контексті теорії практик, досліджується простір дій та ідентичностей, що виникають у процесі здійснення туристичних практик і є, з однієї сторони, відбиттям активної позиції суб'єкта, а з іншої, - наслідком соціальної детермінації. Звертаючись до концепцій М. Хайдеггера, Е. Гідденса, П. Бурд'йо, Л. Вітгенштейна, а також фахівців у галузі соціології туризму, автор розглядає проблеми реалізації туристичних практик у сучасних умовах. Маркери туристичности аналізуються на різних етапах подорожі та систематизуються за допомогою виділення схем туристичних компетенцій, комплексної структури туристичних практик від планування до посттуристичної рефлексії, а також туристичних ідентичностей на рівні культур подорожі чи національних стереотипізованих образів. В статье анализируется феномен туризма в контексте теории практик, исследуется пространство действий и идентичностей, которые возникают при осуществлении туристических практик и являются, с одной стороны, отражением активной позиции субъекта, а с другой, - следствием социальной детерминации. Обращаясь к концепциям М. Хайдеггера, Э.Гидденса, П. Бурдье, Л. Витгенштейна, а также специалистов в области социологии туризма, автор рассматривает проблемы реализации туристических практик в современных условиях. Маркеры туристичности анализируются на различных этапах путешествия и систематизируются посредством выделения схем туристических компетенций, комплексной структуры туристических практик от планирования до посттуристической рефлексии, а также туристических идентичностей на уровне культур путешествия и национальных стереотипизированных образов. The paper deals with analysis of tourism in terms of practice theory. Tourist practices with their space of activities and identities are realized as an active position of subject and social determination both. By reviewing of M. Heidegger, A. Giddens, P. Bourdieu, L. Wittgenstein and representatives of Tourism Studies the author considers how does tourism happen in contemporary conditions. Touristic markers are examined at different levels of travel and systematized within tourist competence schemes, complex structure of tourist practices from planning till posttourist reflection and tourist identities became apparent as travel cultures and national stereotypical images.

Опис

Середа Юлія Валеріївна - аспірантка соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Ключові слова

tourism tourist practices touristic markers, tourist competence schemes posttourist, tourist identities, туризм, туристичні практики, маркери туристичності, схеми туристичних компетенцій, посттуристична рефлексія, турістичні ідентичності

Бібліографічний опис

Середа Ю.В. Практичний зміст туризму як соціокультурного феномену / Середа Юлія Валеріївна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 889. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 25. – С. 53-58