Управління сучасною школою. Педагогічний менеджмент : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.04 «Середня освіта (Математика)» (освітньо-професійна програма «Математика та інформатика»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Методичні рекомендації містять тематичний план навчальної дисципліни «Управління сучасною школою. Педагогічний менеджмент», плани практичних занять, завдання для самостійної роботи та питання для самоконтролю, навчальні матеріали для підготовки до поточного й підсумкового контролів та рекомендовану літературу.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::MATHEMATICS, сучасна школа, педагогічний менеджмент, управління, загальна середня освіта, математика, інформатика, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, рівні управління освіти, українська модель, зарубіжний досвід, структура закладу, моделі побудови діяльності закладів, нова українська школа (НУШ), професійний стандарт керівника, теоретичні та методологічні основи педагогічного менеджменту, SWOT-аналіз, PEST-аналіз, саморозвиток, самооцінка, академічна доброчесність керівника, інноваційне управління, принципи та інструменти оцінювання якості освіти, ліцензування та акредитація закладу, поточний контроль знань, підсумковий контроль

Бібліографічний опис

Управління сучасною школою. Педагогічний менеджмент : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.04 «Середня освіта (Математика)» (освітньо-професійна програма «Математика та інформатика») / уклад. О. О. Аршава. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 28 c.(PDF)