Эволюция антиинфляционной политики в современных условиях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Представленная статья посвящена рассмотрению эволюции антиинфляционной политики государств на современном этапе развития мировой экономики и возможности применения данного опыта в сфере регулирования инфляционных процессов в странах с переходной экономикой. Представлена стаття присвячена розгляду еволюції антиінфляційної політики держав на сучасному етапі розвитку світової економіки, а також можливості використання даного досвіду у сфері регулювання інфляційних процесів в країнах з перехідною економікою. Presented article is devoted consideration of evolution of an antiinflationary policy of the states at the present stage of development of economic, and possibility of application of the given experience in sphere of regulation of inflationary processes in the countries with transitive economy.

Опис

Сухань В.А., аспирантка Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

Ключові слова

инфляция, антиинфляционная политика, таргетирование валютного курса

Бібліографічний опис

Сухань В.А. Эволюция антиинфляционной политики в современных условиях / В.А. Сухань // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 851. Сер.: Економіка. – С.