Ономасіологічний принцип у процесі навчання похідній лексиці на мовних факультетах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У даній статті обґрунтовується необхідність підвищення ефективності навчання іноземним мовам та доцільність залучення ономасіологічного принципу до учбового процесу під час подання нового лексичного матеріалу. Даються рекомендації щодо змісту вправ, спрямованих на семантизацію та актуалізацію похідної лексики англійської мови. В данной статье обосновывается необходимость повышения эффективности обучения иностранным языкам и целесообразность применения ономасиологического принципа в учебном процессе при представлении нового лексического материала. Даются рекомендации относительно содержания упражнений, направленных на семантизацию и актуализацию производной лексики английского языка. The article substantiates the necessity of heightening the effectiveness of a foreign language teaching and the practicability of the onomasiological principle application in the process of new vocabulary teaching. The author gives some recommendations as for the content of exercises for semantization and actualization of English derived vocabulary.

Опис

Ключові слова

cognitive structure, derivative, nomination, onomasiological model, suffixation, когнітивна структура, номінація, ономасіологічна модель, похідне слово, суфіксація

Бібліографічний опис

Рубцова М.А. Ономасіологічний принцип у процесі навчання похідній лексиці на мовних факультетах / М.А. Рубцова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 930. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 64. – С. 197–201.