Можливості застосування штучних нейронних мереж в аналізі соціологічної інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті доводиться необхідність тестування можливостей нових методів, що з'явилися в результаті швидкого розвитку комп'ютерних технологій обробки інформації; аналізуються переваги та недоліки використання штучних нейронних мереж в аналізі соціологічних даних, представляються прийоми реалізації нейромережевого моделювання в SPSS-17. Автори доходять висновку, що, незважаючи на складність інтерпретації результатів нейромережевого моделювання, ця технологія має право бути включеною до методного арсеналу соціолога, оскільки інші методи не здатні з такою ж високою точністю здійснити прогнозування на підставі не дуже великих вибірок. В статье доказывается необходимость тестирования возможностей новых методов, появившихся в результате быстрого развития компьютерных технологий обработки информации; анализируются достоинства и недостатки использования искусственных нейронных сетей в анализе социологических данных; представляются приемы реализации нейросетевого моделирования в SPSS-17. Авторы приходят к выводу, что, несмотря на сложность интерпретации результатов нейросетевого моделирования, эта технология имеет право быть включенной в методный арсенал социолога, поскольку иные методы не способны со столь высокой точностью осуществить прогнозирование на основании не слишком больших выборок. The article shows the need to test capabilities of new methods, that have resulted from the rapid development of computer information processing technology; analyzes the advantages and disadvantages od using artificial neural networks in the analysis of sociological data, presented neural network modeling techniques implementation in SPSS – 17. The authors conclude that, despite the complexity of interpreting the results of neural networks modeling, this technology has the right to be included in the arsenal of methods of sociologist, because other methods are not capable of such a high accuracy to provide the prognosis on the basis of not very large samples.

Опис

Кислова Ольга Миколаївна – кандидат соціологічних наук, доцент, докторант кафедри прикладної соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Бондаренко Катерина Борисівна – магістрант соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Ключові слова

artificial neural networks, neural network modeling techniques, the analysis of sociological data, штучні нейронні мережі, технологія нейромережевого моделювання, аналіз

Бібліографічний опис

Кислова О.М. Можливості застосування штучних нейронних мереж в аналізі соціологічної інформації / Кислова Ольга Миколаївна, Бондаренко Катерина Борисівна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – №891. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 26. – С. 78-82