Фінансова звітність за П(С)БО: навчально-методичний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Посібник висвітлює основні питання з основ побудови та методики складання фінансової звітності підприємства. В посібнику ретельно розглянуто склад, структуру фінансової звітності, вимоги щодо ії складання, якісні характеристики та принципи формування інформації в звітності. Розкривається методика та порядок складання окремих форм фінансової звітності („Звіту про фінансовий стан (Баланс)” (Ф№1), „Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)” (Ф№2), „Звіту про рух грошових коштів” (Ф№3), „Звіту про власний капітал” (Ф№4)), розглядається призначення і склад приміток та порядок виправлення помилок і внесення інших змін до фінансової звітністі. Для кращого засвоєння студентами теоретичного курсу, матеріал подається їз застосуванням прикладів формування окремих показників та форм звітності. З метою закріплення навчального матеріалу в посібнику надані питання для самоконтролю знань та тестові і практичні завдання для самостійної роботи студентів. Навчальне видання підготовлено у відповідності з програмою курсу «Фінансова та статистична звітність» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік та аудит» та спеціальності 071 «Облік і оподаткування» і може бути корисне при вивченні питань щодо формування фінансової звітності студентами інших економічних спеціальностей.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Economic history, фінансова звітність, навчально-методичний посібник, фінансова звітність підприємства

Бібліографічний опис

Фінансова звітність за П(С)БО: навчально-методичний посібник / Ю.С. Глушач. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. - 88 с.