Ідіостиль і концептуальна ідіосфера автора у художньому дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iмені В.Н. Каразiна

Анотація

У статті уточнюються поняття картини світу та ідіосфери, ідіодискурсу, ідіостилю, індивідуально авторського художнього концепту, розглядається їх співвідношення у переломленні через особливості авторської концептуалізації дійсності й домінантні концепти в ідіодискурсі Е. Гемінґвея. В статье уточняются понятия картины мира и идиосферы, идиодискурса, идиостиля, индивидуально авторского художественного концепта, рассматривается их соотношение в преломлении через особенности авторской концептуализации действительности и доминантные концепты в идиодискурсе Э. Хемингуэя. The paper clarifies the concepts of world view and idiosphere, idiodiscourse, idiostyle, individual author’s artistic concept and considers their relationship as connected with particular author’s conceptualization of reality and the dominant concepts in Hemingway’s idiodiscourse.

Опис

Ключові слова

ідіодискурс, ідіостиль, індивідуально авторський художній концепт, концептуальна ідіосфера, Гемінґвей Е., idiodiscourse, idiostyle, individual artistic concept, conceptual idiosphere, Hemingway Ernest

Бібліографічний опис

Брославська Л.Я. Ідіостиль і концептуальна ідіосфера автора у художньому дискурсі /Л.Я. Брославська, І.С. Шевченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1003. – Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 70. – С. 22–27