Модальні частки як індикатори стратегії дискримінації у німецькомовній пресі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена вивченню модальних часток як індикаторів стратегії дискримінації у німецькомовному публіцистичному дискурсі на матеріалі сучасної преси. Надається визначення модальних часток, їх класифікація та відмінності від інших частин мови. Розглядаються їх функції та виділяється головна – вираження пропозиційного ставлення мовця. На прикладі газетних фрагментів із дискримінуючими висловленнями, які вміщують частки, за допомогою методики парафразування встановлюються особливості функціонування модальних часток як індикаторів стратегії дискримінації. Статья посвящена изучению модальних частиц как индикаторов страте- гии дискриминации в немецкоязычном публицистическом дискурсе на материале современной прессы. Дается определение модальних частиц, их классификация и отличия от других частей речи. Рассматриваются их функции и выделяется главная – выражение пропозиционального отношения говорящего. На примере большого количества газетных фрагментов с дискриминирующими высказываниями, которые содержат частицы, при помощи методики парафразирования устанавливаются особенности функционирования модальных частиц как индикаторов стратегии дискриминации. The article investigates modal particles as markers of the discrimination strategy in German journalistic discourse on the material of modern press. The definition of modal particles, their classification and differences from other speech parts are given. Their functions are studied and the most important one – the expression of the propositional attitude of the speaker – is underlined. On the example of newspaper fragments with discriminating utterances, which contain modal particles, with help of the paraphrase technique some peculiarities of the functioning of modal particles as markers of the discrimination strategy are specified.

Опис

Ключові слова

discrimination, implicature, modal particles, paraphrase, propositional attitude, propositional content, дискримінація, імплікатура, модальні частки, парафраза, пропозиційне ставлення, пропозиційний зміст

Бібліографічний опис

Голуб І.О. Модальні частки як індикатори стратегії дискримінації у німецькомовній пресі / І.О. Голуб // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 928. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 63. – С. 98-103.