Логіко-семантичні та функціональні особливості афористичних дефініцій (на матеріалі німецької мови)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Устатті розглядається сутність дефініції як логічного тамовногофеномену, вивчаються афористичні дефініції якмікротексти, ще передають неконвенційний досвід і формують певні мовленнєвіжанри. Афористичні дефініції демонструють логічні девіації, синтаксичні та семантичні трансформації у порівнянні з класичними, що зумовлюється особливостями парадоксального мислення і становить категорію “афористичності”. В статье рассматривается сущность дефиниции как логического и языкового феномена, изучаются афористические дефиниции как микротексты, передающие неконвенцио- нальный опыт и формирующие определенные речевые жанры. Афористические дефиниции демонстрируют логические девиации, синтаксические и семантические трансформации в сравнении с классическими, что определяется особенностями парадоксального мышления и составляет категорию “афористичности”. This paper discusses the essence of definition as a phenomenon of logics and language, focuses on aphoristic definitions as microtexts that provide non-conventional experiences and constitute specific speech genres.Aphoristic definitions show logic deviations, syntactic and semantic transformations compared with classic ones, which is determined by paradox way of thinking and constitute the category of “aphoristic character”.

Опис

Ключові слова

aphorism, aphoristic character, definition, intertextuality, microtext, occasional features, paradox, афоризм, афористичність, дефініція, інтертекстуальність, мікротекст, оказіональність, парадокс

Бібліографічний опис

Оніщенко Н.А. Логіко-семантичні та функціональні особливості афористичних дефініцій (на матеріалі німецької мови) / Н.А. Оніщенко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – №896. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 61. – С. 48 - 53