Проблема оцінювання письмових робіт майбутніх перекладачів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Виходячи з аналізу результатів спеціального зрізу, автор пропонує три типи (що несуттєво змінюють зміст оригіналу; що можуть суттєво змінювати зміст оригіналу; що суттєво змінюють зміст оригіналу) та низку видів (дослівний переклад без врахування контексту; зміна логічних зв’язків понять у оригінальному висловлюванні; невірне виведення значення слова з контексту тощо) помилок, які доцільно враховуватипри оцінюванні письмових робіт майбутніх перекладачів. Исходя из результатов специального среза, автор предлагает три типа (несущественно изменяющие содержание оригинала, способные существенно изменить содержание оригинала, существенно изменяющие содержание оригинала) и ряд видов (дословный перевод без учета контекста, изменение логических связей понятий в оригинальном высказывании, неверное выведение значения слова из контекста и др.) ошибок, которые целесообразно учитывать при оценке письменных работ будущих переводчиков. Basing upon the results of a special test analysis, the author suggests three types (having little effect on rendering L1 text into L2, having a potential to affect that process, affecting rendering L1 text into L2) and a range of subtypes (word-for-word translation without taking into account the context, changing logical relations of the notions within the L1 utterance, wrong elicitation of the word meaning from the context etc) of errors to be taken into account in the assessment of written papers submitted by students majoring in Translation.

Опис

Ключові слова

methods of teaching translation, assessment, written translation from a foreign into a native language, types and subtypes of errors, методика навчання перекладу, контроль, письмовий переклад з іноземної мови на українську, типи та види помилок

Бібліографічний опис

Черноватий Л.М. Проблема оцінювання письмових робіт майбутніх перекладачів / Л.М. Черноватий // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 848. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 58. – С. 257–262.