Світовий фінансовий ринок: тенденції та закономірності розвитку його банківської складової в умовах світової фінансової кризи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статті проведено аналіз стану світового фінансового ринку та динаміки зростання його банківської складової. Розкриваються основні поняття світової банківської системи. Особлива увага приділена подоланню негативних наслідків світової фінансової кризи та розроблено декілька рекомендацій щодо запобігання кризових процесів в банківському секторі. В статье проведен анализ современного состояния финансового рынка и динамики роста его банковской составляющей. Раскрываются основные понятия мировой банковской системы. Особое внимание уделено преодолению негативных последствий мирового финансового кризиса и разработано несколько рекомендаций прикладного характера для предотвращения кризисных процессов в банковском секторе. This article is about modern stage of world financial market and the dynamics of its banking part growth. Main terms of world banking system are explained in the article. Special attention is paid to the negative consequences of world economic crunch for banking sector and few applied recommendations have been developed to prevent crisis process in banking sector.

Опис

Волкова Ю.Г., аспірантка. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ключові слова

глобалізація, фінансовий ринок, капітал, банківська система, регулювання

Бібліографічний опис

Волкова Ю.Г. Світовий фінансовий ринок: тенденції та закономірності розвитку його банківської складової в умовах світової фінансової кризи / Ю.Г. Волкова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 851. Сер.: Економіка. – С.