Вербальні й невербальні засоби оратора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Сучасний спеціаліст у будь-якій сфері людської діяльності має володіти культурою мовлення, бо вирішення багатьох соціальних, виробничих, особистих проблем залежить від уміння спілкуватися. Викладачам ВНЗ необхідно підготувати випускників до складних професійних ситуацій спілкування (ведення переговорів, дискусій, вмінь робити промови і т.ін.), підняти культуру мовлення. Для цього треба оволодіти вербальними та невербальними засобами оратора. Современный специалист в любой области человеческой деятельности должен владеть культурой речи, поскольку решение социальных, производственных, личных, проблем зависит от умения общаться. Преподавателям ВУЗов необходимо подготовить выпускников, которые смогут своей речью убедить собеседника, аргументировать и отстоять свою позицию, выступить с докладом, подготовить самопрезентацию и т.д. Для этого следует овладеть вербальными и невербальными способами общения. A modern specialist in any field of human activity has to possess a certain range of speech culture standards since the solution of numerous professional, personal and social issues depends on his or her communication skills.. University lecturers have to teach graduates to tackle complex professional situations of communication, such as negotiations, discussions, public speeches etc., by raising their speech culture standards. For successful communication one has to master the verbal and non-verbal instruments of an orator.

Опис

Ключові слова

verbal, non-verbal, speech, system of symbols, extralinguistics, khronemics, prosodics, вербальний, невербальний, мовлення, знакова система, екстралінгвістика, хронеміка, просодика

Бібліографічний опис

Пасинок В.Г.Вербальні й невербальні засоби оратора / Пасинок В.Г. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 972. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 67. – С.