Інтердискурсивність політичного дискурсу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті уточнюється сутність інтердискурсивних зв’язків відповідно до різних аспектів дискурсу: когнітивних, комунікативних, метакомунікативних (фатичних). Інтердискурсивність визначається як когнітивно-комунікативна категорія, що об’єднує інші категорії дискурсу, полягає в інтеграції в дискурсі різних областей знання й практики та має градуальний характер. В статье уточняетсясущность интердискурсивных связей в соответствии с разными аспектами дискурса: когнитивными, коммуникативными, метакоммуникатив- ными (фатическими). Интердискурсивность определяется как когнитивно-коммуникативная категория, которая объединяет другие категории дискурса, заключается в интеграции в дискурсе разных областей знания и практики и имеет градуальний характер. The article specifies the essence of interdiscursive connections in accordance with different aspects of discourse: cognitive, communicative, metacommunicative (phatic). Interdiscursivity is determined as a cognitive-communicative category which unites other categories of discourse, consists in integration of different areas of knowledge and practice in discourse and has a gradual character.

Опис

Ключові слова

interdiscursivity, category of discourse, social practice, cognitive-communicative and metacommunicative, інтердискурсивність, категорія дискурсу, соціальна практика, когнітивно-комунікативний і метакомунікативний аспекти дискурсу

Бібліографічний опис

Шевченко І.С. Інтердискурсивність політичного дискурсу / І.С. Шевченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 848. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 58. – С. 53–57.