Родинні цінності у дзеркалі паремій: зіставний аспект (на матеріалі англійської та української мов)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті зіставляються родинні цінності в українській та британській мовній свідомості, актуалізовані пареміями цих мов; виявляються та аналізуються особливості сприйняття та ставлення до родинних цінностей представників двох лінгвокультурних спільнот. В статье сопоставляются семейные ценности в украинском и британском языковом сознании, актуализированные паремиями этих языков; выявляются и анализируются особенности восприятия и отношения к семейным ценностям представителями двух лингвокультурних сообществ. The article focuses on the contrastive study of family values in the Ukrainian and British linguistic consciousness, verbalized by the paremiological units of these languages; the peculiarities of the perception and attitude towards family values of the representatives of two linguocultural communities have been singled out and analyzed.

Опис

І.Ю. Скрипнік, канд. філол. наук (Харків)

Ключові слова

паремії, родинні цінності, концепт «РОДИНА»/«FAMILY», українська та британська мовна свідомість, асоціативні зв’язки, національний характер, paremiological units, family values, concept «FAMILY», Ukrainian and English linguistic consciousness, associative ties, national character

Бібліографічний опис

Скрипнік І.Ю. Родинні цінності у дзеркалі паремій: зіставний аспект (на матеріалі англійської та української мов) / І.Ю. Скрипнік // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1002. – Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 69. – С. 118–123