Композиція художнього гумористичного тексту в сучасній лінгвістичний парадигмі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття представляє огляд визначень терміну «текст» та підходів до композиційного аналізу та аналізу структури художнього тексту. Проведено аналіз основних засад теорії гумористичних текстів Сальваторе Аттардо, а також понять «кульмінаційній момент» та «сюжетний пункт». Означена теорія була застосована для дослідження тексту комедії Оскара Уайльда з метою перевірки її вірогідності, вивчення композиційних особливостей комедії та ідіостилю автора. Статья представляет обзор определений термина «текст», подходов к композиционному анализу и анализу структуры художественного текста. Проведен анализ основных принципов теории юмористических текстов Сальваторе Аттардо, а также понятий «кульминационный момент» и «сюжетный пункт». Данная теория была использована для исследования текста комедии Оскара Уайльда с целью проверки ее достоверности, изучения композиционных особенностей комедии и идиостиля автора. The following article gives a review of definitions of the term “text”, approaches to the compositional analysis and the analysis of the structure of a text of fiction. The analysis of the main principles of the Theory of Humorous Texts by Salvatore Attardo and also of such concepts as “punch line” and “jab line” was conducted. The following theory was used for researching the text of the comedy by Oscar Wilde for the purpose of checking its plausibility, studying the compositional peculiarities of the comedy and the author’s personal style.

Опис

Ключові слова

compositional analysis, humorous text, jab line, punch line, text, text structure, гумористичний текст, композиційний аналіз, кульмінаційний момент, структура тексту, сюжетний пункт, текст

Бібліографічний опис

Новікова Є.С. Композиція художнього гумористичного тексту в сучасній лінгвістичний парадигмі / Є.С. Новікова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 972. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 67. – С.