Когнітивна модель перекладацького семіозису

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена аналізу моделей перекладацького семіозису, побудованих на основі методологічного апаратусеміотики, психолінгвістики та когнітивної лінгвістики. Процес перекладацького семіозисуздійснюється в чотири етапи та має своєю оперативною одиницею ментальне відображення знака як білатерального асиметричного утворення будь-якого рівня та ступеню протяжності; причому складні за природою знаки можуть в процесі перекладуфрагментуватися, відбиваючи таким чином ієрархічність всередині сформованих на їх основі концептів. Статья посвящена анализу моделей переводческого семиозиса, построенных на основеметодологического аппарата семиотики, психолингвистики и когнитивной лингвистики. Процесс переводческого семиозиса осуществляется в четыре этапа, а его оперативной единицей выступает ментальное отображение знака как билатерального асимметричного образования любого уровня и степени протяженности; причем сложные по природе знаки могут в процессе переводафрагментироваться, отражая таким образом иерархичность в пределах сформированных на их основе концептов. The article deals with the analysis of translation semiosis models, developed on the basis of semiotic, psycholinguistic and cognitive methodology. The process of translation semiosis is carried out in four stages. Mental representation of a sign as a bilateral asymmetric formation of any level and length serves as an operative unit of translation semiosis. In the process of translation signs of complex nature can be fragmented thus reflecting the hierarchy within concepts formed on their basis.

Опис

Ключові слова

semiotics, semiosis, model, sign, translation, interpretant, analogy, utterance, equivalent, семіотика, семіозис, модель, знак, переклад, інтерпретанта, аналогія, висловлення, еквівалент

Бібліографічний опис

Ребрій О.В. Когнітивна модель перекладацького семіозису / О.В. Ребрій // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 928. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 63. – С. 213-219.