Фінансова архітектоніка сектора публічних фінансів України: взаємовплив видатків та державного боргу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-10

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Бізнес Інформ

Анотація

The article is aimed at disclosure of the forms of socio-economic crisis of the financial system in the public finances of Ukraine with identification of strains as well as their financial architectonics. The main purposes of the article are: disclosure of essence of the manifestations of crisis phenomena in the economic system, analysis of dynamics of the major indicators in the functioning of public finances and their ratio to GDP; examining the changes in the structure of expenditures of the public budget and a comparison with the costs for servicing the public debt; determination of deformation of the architectonics of public finances, contributing to the rising inflationary burden on economic system. The article proves formation of the phenomenon of debt trap and identifies that it manifests itself in the increasing amounts of internal public debt that raises the inflationary devaluation of the money supply, as well as in deformation of the architectonics of financial flows in the financial system between public finances and financial markets. It has been substantiated that one of the factors, contributing to the increasing nature of the counter-cyclical trend of inflation index, is the increase in the volumes of emission of government borrowings in the domestic financial market of Ukraine and growth of the rate of return on them. Prospects for further research in this area are formulation of a categorical definition for the identified phenomenon of debt trap; further development of the theory of financial architectonics, which should disclose the patterns of movement of the public financial flows.

Опис

Метою статті є розкриття форм прояву суспільно-економічної кризи фінансової системи в публічних фінансах України та визначення деформацій їх фінансової архітектоніки. Основними завданнями статті є: розкриття сутності прояву кризових явищ у економічній системі, аналіз динаміки основних показників функціонування публічних фінансів та їх співвідношення з ВВП; дослідження зміни у структурі видатків державного бюджету та порівняння з витратами на обслуговування державного боргу; визначення деформації архітектоніки публічних фінансів, що обумовлюють зростання інфляційного навантаження на економічну систему. Доведено формування феномена боргової пастки та з’ясовано, що вона виявляється у зростанні обсягів внутрішнього державного боргу, що породжує інфляційне знецінення грошової маси, та в деформації архітектоніки руху фінансових потоків у фінансовій системі між публічними фінансами та фінансовим ринком. Обґрунтовано, що одним з чинників, який обумовлює зростаючий характер контрциклічного тренду індексу інфляції, є збільшення обсягів емісії державних запозичень на внутрішньому фінансовому ринку України та зростання ставки доходності за ними. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є формулювання категоріального визначення встановленому феномена боргової пастки; подальша розробка теорії фінансової архітектоніки, яка має розкрити закономірності руху суспільних фінансових потоків.

Ключові слова

фінансова архітектоніка, публічні фінанси, видатки бюджету, державний борг, боргова пастка, інфляція, fnancial architectonics, public fnance, budget expenditures, public debt, debt trap, inflaton

Бібліографічний опис

Глущенко О. В. Фінансова архітектоніка сектора публічних фінансів України: взаємовплив видатків та державного боргу / О.В. Глущенко // Бізнес Інформ. – 2015. – №10. – C. 324–334.