Англомовний жарт: когніція, комунікація, текст

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядається специфіка гумористичної комунікації, і разом з тим, її базової форми – жарту, що дає можливість дослідити його крізь призму смисло- і стильотвірних функцій, які породжують сміх, лудичних технік і прийомів творення комічного, смислової амбівалентності – всього того, на хиткому вістрі чого виникає сміховий ефект. В статье рассматривается специфика юмористической коммуникации, и вместе с тем, её базовой формы – шутки, что дает возможность исследовать ее сквозь призму смысло- и стилеобразующих функций, которые порождают смех, лудичных техник и приемов создания комического, смысловой амбивалентности – всего того, на неустойчивом острие чего возникает смеховой эффект. The analysis is underpinned with the peculiarities of humorous communication, as well as its basic form – the joke, that gives a possibility to investigate it in the light of meaning and style-forming functions, which raise laughter, laughter-provoking techniques – everything that creates a laughing effect.

Опис

Ключові слова

deviation from standards, humorous variety of discourse, incongruity, joke, mechanisms of comism creation, відхилення від норми, гумористичний різновид дискурсу, жарт, інконгруентність, механізми створення комічного

Бібліографічний опис

Самохіна В.О. Англомовний жарт: когніція, комунікація, текст / В.О. Самохіна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 972. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 67. – С.