Лингвистическая интерпретация концепта внешность в британской картине мира (диахронический аспект)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статье анализируется концепт ВНЕШНОСТЬ в британской картине мира в диахроническом аспекте. Рассматривается роль анатомических, функциональных и социальных признаков-идентификаторов в целос- тном восприятии внешности. Отмечается влияние культурных коннотаций на формирование оценок и стерео- типов внешнего облика в разные исторические периоды. У статті аналізується концепт ЗОВНІШНІСТЬ в британській картині світу в діахронічномуаспекті. Розглядається роль анатомічних, функціональних та соціальних ознак-ідентифікаторів в цілосномусприйнятті зовнішності. Відмічається вплив культурних конотацій на формування оцінок і сте- реотипів при сприйнятті зовнішності у різні історичні періоди. The article analyzes the concept of APPEARANCE in British world viev in its diachronic aspect. The role of anatomic, functional and social characteristics in holistic perception of a person’s appearance is considered. The influence of cultural connotations on evaluation and stereotype perception of a person’s appearance in different historic periods is found out.

Опис

Ключові слова

anatomic, appearance, etalon, functional and social characteristics, stereotype, анатомические, функциональные и социальные признаки-идентификаторы, внешность, стереотип, эталон

Бібліографічний опис

Валюкевич Т.В. Лингвистическая интерпретация концепта внешность в британской картине мира (диахронический аспект) / Т.В. Валюкевич // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 928. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 63. – С.33-37.