Просторова орієнтація як засіб вираженняа симетричності стосунків комунікантів у авторитарному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядаються особливості функціонування проксемічної складової у дискурсі авторитарних комунікантів. Досліджується роль просторової орієнтації у вираженні асиметричності стосунків комунікантів у авторитарному дискурсі. В статье рассматриваются особенности функционирования проксемической составляющей в дискурсе авторитарных коммуникантов. Исследуется роль пространственной ориентации в выражении асимметричности отношений коммуникантов в авторитарном дискурсе. The article focuses on peculiarities of functioning of proxemic constituent in the discourse of authoritarian interlocutors. The role of spatial orientation in expressing asymmetry of communicative relations in the authoritarian discourse is analyzed.

Опис

Ключові слова

asymmetry, authoritarianism, discourse, nonverbal communication, proxemics, spatial orientation, авторитарність, асиметричність, дискурс, невербальна комунікація, проксеміка, просторова орієнтація

Бібліографічний опис

Барташева Г.І. Просторова орієнтація як засіб вираженняа симетричності стосунків комунікантів у авторитарному дискурсі / Г.І. Барташева // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 973. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 68. – С. 13-17.