Економічний простір в системі категорій інституційної архітектоніки

Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Визначено зміст економічного простору як категорії інституційної архітектоніки. Розкрито сутність інституціоналізації економічного простору. Систематизовано та класифіковано рівні та форми просторової організації економічної системи за критеріями просторової та просторово- часової визначеності. Определено содержание экономического пространства как категории институциональной архитектоники. Раскрыта сущность институционализации экономического пространства. Систематизированы и классифицированы уровни и формы пространственной организации экономической системы по критериям пространственной и пространственно-временной определенности. The maintenance{contents} of economic space as category of institutional architectonics is certained. The essence of the economic space institualisation is opened. Levels and forms of the spatial organization of economic system by criteria of spatial and existential definiteness are systematized and classified.

Опис

Логвиненко О.О., аспірант. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Ключові слова

економічний простір, інституціоналізація економічного простору, регіон, центр, провінція, периферія

Бібліографічний опис

Логвиненко О.О. Економічний простір в системі категорій інституційної архітектоніки / О.О. Логвиненко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 802. Сер.: Економіка. – С