Логічні ознаки концепту Україна у британському газетному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті запропоновано результати когнітивно-дискурсивного аналізу об’єктивації концепту УКРАЇНАв англо-мовному газетному дискурсі. Специфіка концепту пов’язана з тим, що він об’єктивується власним ім’ям, яке має лише денотативне значення й містить унікальні ознаки одиничного. В статье предложены результаты когнитивно-дискурсивного анализа объективации концепта УКРАИНА в англоязычном газетном дискурсе. Специфика концепта связана с тем, что он объективируется именем собственным, которое имеет только денотативное значение и обладает уникальными признаками единичного. The article presents the results of a cognitive-discursive study of the concept UKRAINE in English newspaper discourse. The specificity of the concept is connected with the fact that it is objectified by a proper name which has only denotation meaning and implies unique characteristics of oneness.

Опис

Ключові слова

cognitive-discursive approach, concept, discourse, proper name, denotatum, significatum, когнітивно-дискурсивний підхід, концепт, дискурс, власне ім’я, денотат і сигніфікат

Бібліографічний опис

Долгова Т.Б. Логічні ознаки концепту Україна у британському газетному дискурсі / Т.Б. Долгова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 848. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 58. – С. 28–31.