Лінгвокогнітивний аспект дослідження англомовної прозової байки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядаються підходи до когнітивного аналізу текстів англомовної байки. Розроблено методику опису текстових концептів англомовної байки. Представлені табличні фреймові схеми для детальної фреймової презентації текстових концептів. Піднімається питання вживання мовленнєвих стратегій і ролі, яку вони відіграють у когнітивномуаналізі текстів англомовної прозової байки. Досліджується застосування основних кодів до текстів англомовної байки: сатиричного та інакомовного (алегоричного). Статья рассматривает подходы к когнитивному анализу текстов англоязычной басни. Разработана методика описания текстовых концептов англоязычной басни. Представлены табличные фреймовые схемы для подробной фреймовой презентации текстовых концептов. Поднимается вопрос употребления речевых стратегий и роли, которую они играют в когнитивном анализе текстов англоязычной прозаической басни. Изучается использование основных кодов для текстов англоязычной басни: сатирического и иносказательного (аллегорического). The ways of cognitive analysis of English fable texts are considered in the article. The methods of English fable text concepts description are devised. Tabular frame schemes for detailed frame presentation of text concepts are offered. The question of application of speech strategies and their role in cognitive analysis of English prose fable texts is risen. The use of the main codes (satirical and allegorical) for English fable texts are studied.

Опис

Ключові слова

a code, a fable, a frame, a speech strategy, a text concept, байка, код, мовленнєва стратегія, текстовий концепт, фрейм

Бібліографічний опис

Піхтовнікова Л.С. Лінгвокогнітивний аспект дослідження англомовної прозової байки / Л.С. Піхтовнікова, О.М. Гончарук // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – №897. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 62. – С. 18 - 26