Statistical methodology of international comparisons of the European Union countries

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Херсон: ТОВ Видавничий дім «Гальветика»,

Анотація

The article looks at the main principles and the essence of cross-country comparison of statistical indicators. Considered in details necessity of such territorial comparisons within the European Union in connection with the different needs of States, as well as statistical estimation of their competitiveness on different levels. The methodology of the given indicators makes up the informational base necessary for taking correct managerial decisions.

Опис

У статті розкрито основоположні принципи та сутність міжнародних співставлень статистичних показників. Детально розглянуто необхідність таких територіальних зрівнянь в рамках Європейського Союзу у зв’язку з самими різними потребами держав, а також для статистичної оцінки їх конкурентоспроможності на різних рівнях. Методологія представлених показників є фундаментом інформаційної бази, яка необхідна щодо прийняття управлінських рішень. В статье раскрыты основополагающие принципы и сущность международных сопоставлений статистических показателей. Детально рассмотрена необходимость таких территориальных сравнений в рамках Европейского Союза в связи с самыми различными потребностями государств, а также для статистической оценки их конкурентоспособности на различных уровнях. Методология представленных показателей является фундаментом информационной базы, необходимой для принятия управленческих решений.

Ключові слова

bilateral cross-country comparisons of statistical indicators, multilateral comparisons, International Comparison Program (ICP), purchasing power parity (PPP), “transitive key” system, двохсторонні міжнародні співставлення статистичних показників, багатосторонні співставлення, Програма міжнародних співставлень (ПМС), паритет купівельної спроможності, система «перехідних ключів», двухсторонние международные сопоставления статистических показателей, многосторонние сопоставления, Программа международных сопоставлений (ПМС), паритет покупательной способности, система «переходных ключей»

Бібліографічний опис

Kushchenko O. I. Statistical methodology of international comparisons of the European Union countries / O.I. Kushchenko// «Молодий вчений»: [науковий журнал].–Херсон: ТОВ Видавничий дім «Гальветика», 2016. - № 7 (34) липень. – С. 70 – 73.- ISSN 2304-5809.