Statistical methodology of analytic geometry of Creen economy

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Херсон: Видавничий дім «Гальветика»

Анотація

Термін "Зелена економіка" ще досі не отримав однозначного тлумачення. Традиційно дослідження індустрії підпадає оцінюванню. Значно менше число оцінок присвячене іншим важливим аспектам "зеленої економіки". Вплив на довкілля, аналіз життєвого циклу продукту, фінанси, торгівля і туризм відносяться до них. Стаття виявляє основні принципи і суть продукту туризму щодо ринкової економіки. Надається деталізована система основних показників як методологія статистичної оцінки і аналізу туристської діяльності, а також його конкурентоспроможності на різних рівнях. У цьому випадку, статистична оцінка характеризує роль внутрішнього туризму. Показники розвитку міжнародного туризму важливі щодо розробки стратегії і тактики продукту туризму країни. Розумно вибрано статистичні методи щодо аналізу предмету дослідження. Усі ці показники роблять основу щодо прийняття рішень управління у сфері індустріального туризму.
Term "green economy" until now did not get unambiguous determination. Traditional industries are examined in most estimation. Considerably the less number of estimations is sanctified to other important aspects of "green economy". Affecting environment, analysis of life cycle of commodity, finances, trade and tourism behave to them. The article reveals the fundamental principles and essence of market statistics tourism product. It considers detailed the system of basic indicators as a methodology of statistical evaluation and analysis of tourist activities, as well as its competitiveness at different levels. In this case, statistical evaluation covers international and domestic tourism. International tourism development indicators are important to develop strategies and tactics of the tourism product of the country. Intelligently chosen to analyze the statistical methods are always successful. All given indicators make the foundation of the knowledge base needed to make management decisions in the field of tourism industry.

Опис

Ключові слова

"Green economy", statistical estimation, system of statistical indexes, strategy and tactics of product of tourism, industrial tourism, «Зелена економіка», статистична оцінка, система статистичних показників, стратегія і тактика продукту туризму, індустріальний туризм

Бібліографічний опис

Kushchenko, Оlena. Statistical methodology of analytic geometry of Creen economy // "Зелена економіка" – необхідна умова сталого розвитку національної економіки України: колективна монографія / За заг. ред. О.Л. Гальцової. Херсон: Видавничий дім «Гальветика», 2020. - С.34-51.