Принципи та процедури добору матеріалу дослідження американської академічної лекції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто матеріал дослідження лекції як жанру американського академічного дискурсу, описано його якісні та кількісні характеристики. Обґрунтовано достовірність і валідність сформованої вибірки на основі надання характеристики Єльському університету, його викладацькому складу, курсам лекцій з різних напрямів наукового знання, їх часовим параметрам та мультиканальності їх подання в електронному форматі. Доведено потребу формування загальної та основної вибірки, розроблені принципи формування останньої. В статье рассмотрен материал исследования лекции как жанра американского академического дискурса, описаны его качественные и количественные характеристики. Обоснована достоверность и валидность сформированной выборки на основе предоставления характеристики Йельскому университету, его преподавательскому составу, курсам лекций по различным направлениям научного знания, их временным параметрам и мультиканальности их представления в электронном формате. Доказана необходимость формирования общей и основной выборки, разработаны принципы формирования последней. The article reviews material of researching lecture, as a genre of American academic discourse, in particular its qualitative and quantitative characteristics. The reliability and validity of the formed sample have been proved by providing characteristics of Yale University, its faculty staff, lectures on various areas of scientific knowledge, their temporal parameters and their multi-channel presentation in digital format. The need for the formation of general and core sample has been proved, the principles of formation of the latter have been elaborated.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, American academic discourse, core sample, general sample, genre, lecture, material, multi-channel presentation, американський академічний дискурс, жанр, загальна вибірка, лекція, матеріал, мультиканальність, основна вибірка

Бібліографічний опис

Рябих Л.М. Принципи та процедури добору матеріалу дослідження американської академічної лекції / Л.М. Рябих // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2014. – №1102. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 77. – С. 172–177.