Рекреаційний потенціал полонин Українських Карпат

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Ziuzin S. Y. Recreational potential of alpine meadows of Ukrainian Carpathians. – Manuscript. The dissertation for the degree of candidate of Geographical Sciences, specialty 11.00.11 ‒ constructive geography and rational use of natural resources. ‒ V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2021 The dissertation is devoted to the assessment of the recreational potential of the Ukrainian Carpathians.

Опис

Дисертаційна робота присвячена оцінці рекреаційного потенціалу полонин Українських Карпат. У процесі дослідження удосконалено методику комплексних еколого-географіних досліджень рекреаційного природо-користування за допомогою застосування засобів геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі. Проведено аналіз різноманітних методик оцінки рекреаційної дигресії, на основі цих методик розроблено методику розрахунку оптимального рекреаційного навантаження для полонинських господарств, з урахуванням особливостей гірських територій.Проведено комплексні еколого-географічні дослідження на 41 полонині в межах Гринявського, Чивчинського, Чорногірського та Мармароського масиві Українських Карпат. На основі отриманих результатів виявлено та описано ділянки полонин, придатні для організації різних видів рекреаційного природокористування. Розроблено рекомендації щодо залучення полонин в організації різних видів туризму, з урахуванням рекреаційної ємності природно-територіальних комплексів полонин.

Ключові слова

полонина, Українські Карпати, рекреаційний потенціал території, геоінформаційні системи, дистанційне зондування Землі, рекреаційна ємність, alpine meadow, Ukrainian Carpathians, recreational potential of the territory, geoinformation systems, remote sensing of the Earth, natural territorial complex, recreational capacity, recreation, hiking

Бібліографічний опис

Зюзін, Святослав Юрійович. Рекреаційний потенціал полонин Українських Карпат : дисертація ... кандидата географічних наук (спеціальність 11.00.11 ‒ конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів) / С.Ю. Зюзін; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2021. - 198 с.