Людина як суб’єкт господарської діяльності (ціннісно-цільовий аспект)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті з позиції постнекласичної теорії наукової раціональності окреслена роль людини як суб’єкту у структурі господарської діяльності у розрізі «суб’єкт-суб’єктних» та «суб’єкт-об’єктних» відносин, а також здійснення цілепокладання та цілевиконання.

Опис

САВИЦЬКА Наталія Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського націона-льного університету імені В.Н. Каразіна.

Ключові слова

людина, суб’єкт, господарська діяльність, «суб’єкт-суб’єктні» відносини, «суб’єкт-об’єктні» відносини, цілепокладання, базисні органічні цінності, цілевиконання

Бібліографічний опис

Савицька Н.Л. Людина як суб’єкт господарської діяльності (ціннісно-цільовий ас-пект) / САВИЦЬКА Наталія Леонідівна // Социальная экономика. – 2012. - № 1. Январь-март. – С. 158–166.