Теоретичні підвалини дослідження наративу в сучасній лінгвістичній парадигмі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття представляє аналіз сучасного стануоднієї з течій вивчення літературного дискурсу – “наратології”, як одного з самих актуальних напрямів у сучасному мовознавстві. Були розглянуті дослідження таких вче- них, як В. Пропп, Р. Барт, М.-Л. Рьян, Г. Косікова, В. Шміда та інших. Були визначені перспективи застосування наратології для вивчення гумористичних текстів різних форм та об’ємів. Перспективою є отримання нових даних при комбінуванні наратології та різних теорій комічного. Статья представляет анализ современного состояния одного из течений изучения литературного дискурса – “нарратологии”, как одного из самых актуальных направлений в современном языкознании. Были рассмотрены исследования таких ученых, как В. Проппа, Р. Барта, М.-Л. Рьян, Г. Косикова, В. Шмида и других. Были обозначены перспективы использования нарратологии для изучения юмористических текстов разных форм и объемов. Перспективой является получение новых данных при комбинировании нарратологии и различных теорий комического. The following article gives the analysis of the modern state of one of the trends of studying literary discourse – “narratology” as one of the most important areas in modern linguistics. The works of such researchers as V. Propp, R. Barthes, M.-L. Ryan, G. Kosikov were studied. The prospects of applying narratology to studying comic texts of different forms and sizes were considered. Another prospect is getting new data by combining narratology and different humour theories.

Опис

Ключові слова

discourse analysis, literary analysis, literary text, narrative, narratology, narrator, structuralism, дискурсивний аналіз, літературний аналіз, літературний текст, наратив, наратологія, наратор, структуралізм

Бібліографічний опис

Новікова Є.С. Теоретичні підвалини дослідження наративу в сучасній лінгвістичній парадигмі / Є.С. Новікова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 928. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 63. – С. 186–191.